<3

Door ons zijn er 0 woningen Nul-Op-De-Meter gemaakt

Thumbs up

En hebben wij 0 mensen voorzien van een energie-advies

Algemene voorwaarden van In2ecobuildings BV gevestigd te ’s-Hertogenbosch

1. Definitie

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Opdrachtgever(s): De rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de werkzaamheden van Opdrachtnemer;
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In2ecobuildings BV;
 3. Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
   

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht in opdracht van Opdrachtgever. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.De Opdrachtgever met wie eenmaal een opdracht is aangegaan met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts vooraf, schriftelijk en expliciet op punten worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden of vernietiging daarvan, laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Indien er in de opdrachtbevestiging van (een van de bepalingen van) deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, geldt hetgeen zoals bepaald in de opdrachtbevestiging.
 4. Door het ondertekenen van de offerte dan wel opdrachtbevestiging geeft de Opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
   

3. Offertes  

 1. Alle verstrekte offertes zijn vrijblijvend en gelden pas bij schriftelijke aanvaarding. Offertes zijn 14 dagen na het verstrekken daarvan geldig.
 2. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om wijzigingen in prijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.
   

4. Overeenkomsten

 1. Na akkoord op de offerte dan wel opdrachtbevestiging komt de opdracht tot stand, welke voor beide partijen bindend is.
 2. Zolang er nog geen opdracht tot stand is gekomen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
 3. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht en de daaraan ten grondslag liggende offerte of opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Voor alle werkzaamheden van Opdrachtnemer wordt een honorarium in rekening gebracht. Voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer kan een voorschot worden gevraagd. Conform opdracht zal het honorarium bestaan uit een uurtarief en/of een vaste prijs, mogelijk vermeerderd met kosten.
 5. Annulering door Opdrachtgever van een reeds gesloten overeenkomst is niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke annulering door de Opdrachtgever maakt deze in ieder geval schadeplichtig jegens Opdrachtnemer voor alle kosten die voor de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn gemaakt, doch met een minimum van 30% van hetgeen zij bij volledige uitvoering aan Opdrachtnemer had dienen te betalen. Een aanspraak op de schadeloosstelling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te spreken voor nakoming, ter zake winstderving en/of overige schade.
 6. Wijzigingen in de overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk te geschieden. Indien zij hogere kosten veroorzaken worden deze bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Een wijziging heeft pas gevolgen wanneer de acceptatie ervan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel indien dit blijkt uit handelingen van Opdrachtnemer, waaronder uitvoering conform de verlangde wijziging. Een mondelinge wijziging in de overeenkomst is geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Reclames omtrent de uitvoering daarvan worden niet geaccepteerd.
   

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 5. Tenzij anders uit de opdracht voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.
 6. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer bij inhouse opdrachten wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.
 9. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
 10. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie over of verkregen van elkaar of uit andere bron, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regeling daarop inbreuk maakt. Ondanks voorgaande is Opdrachtnemer wel gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichtte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer, slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
   

6. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
   

7. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verstuurde facturen schorten de betalingsverplichting van de zakelijke Opdrachtgever niet op.
 2. Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van volledige betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW, is in afwijking van het voorgaande een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd door Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van volledige betaling en is Opdrachtgever direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever.
 3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en/of indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 

8. Reclamaties

 1. Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen
 2. schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de zakelijke Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde opdracht betaling uit te stellen of te weigeren van andere verrichte werkzaamheden van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
 4. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
   

9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Indien Opdrachtgever aantoont dat er schade is geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de factuur waarop de werkzaamheden in rekening zijn gebracht die de schade zouden hebben veroorzaakt. Indien de betreffende werkzaamheden middels meerdere facturen in rekening zijn gebracht, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde zoals verstuurd in de voorafgaande drie maanden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die aan Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 8. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
   

10. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een termijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op voornoemde termijn verzetten.
 2. De overeenkomst mag door ieder der Partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der Partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
   

11. Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Energieneutraal wonen en salderen, hoe doe je dat?

Je hebt vast weleens van de termen gehoord: energieneutraal en salderen. Overal hoor en lees je erover in het nieuws, op social media, in de krant, maar wat betekent het precies?

Lees meer

Verschuiving van de energiebelasting, ga aardgasvrij wonen!

Er is een verschuiving binnen de energiebelasting van de overheid die vanaf 1 januari 2019 van start gaat, maar wat betekent dat voor jou? Wij laten je weten welk voordeel je hieruit kunt halen.

Lees meer
Meer nieuws
 • Ook een energie-advies?

  Ook een energie-advies?

  Je krijgt bij ons al een energie-advies voor slechts € 955,- incl. btw. Ons advies is op-maat-gemaakt met behoud of zelfs verbetering van je woon- of werkcomfort. Waar wacht je nog op? Bespaar nu!

  Ik wil een energie-advies!
 • Opleiding Ecomediair

  Opleiding Ecomediair

  Binnenkort starten wij opnieuw met onze unieke opleiding Ecomediair: de energetische vertaler. Velen zijn je al voor gegaan. Nieuwsgierig?

  Ja, ik word Ecomediair!